Jutut »

ALV-kannat

Suomen arvonlisäveroprosentit ovat 24% (yleinen kanta) sekä 14% ja 10% (alennetut kannat) sekä nollaverokanta. Lisäksi jotkut tuotteet ja palvelut on kokonaan vapautettu ALV:sta.

Yleisen 24%:n verokannan, alennettujen 14%:n ja 10%:n verokantojen sekä ALV:sta vapautetut tuotteet ja palvelut on esitetty seuraavassa.

24% Yleinen verokanta.
Suurinta osaa tavaroista ja palveluista verotetaan tämän mukaan.
14% Alennettu verokanta:
 • elintarvikkeet
 • rehut
 • ravintola- ja ateriapalvelut
10% Alennettu verokanta:
 • kirjat
 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • elokuvanäytökset
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • henkilökuljetukset
 • majoituspalvelut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
0% Nollaverokanta:
 • arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EU-tavarakaupassa)
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
Arvonlisä-
­­veroton
toiminta
Esimerkiksi:
 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut
 • eräät muut tavarat ja palvelut (esimerkiksi arpajaisten järjestäminen)

Yleisen verokannan ja alennettujen verokantojen lisäksi on siis myös nollaverokanta. Nollaverokannan alaista toimintaa varten yritys saa vähentää toimintaa varten ostamiensa tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveron.

Jotkin tuotteet ja palvelut on taas kokonaan vapautettu arvonlisäverosta. Tällaista toimintaa varten ostettujen tuotteiden ja palvelujen arvonlisäveroa ei voi vähentää.

On myös syytä huomioida, että jos yrityksen vuoden liikevaihto on enintään 15000€, ei sen tarvitse rekisteröityä arvonlisävelvolliseksi ja näin ei arvonlisäveroakaan tarvitse tilittää, vaikka toiminta itsessään olisikin arvonlisäverotuksen piirissä.

Mikäli yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, mutta sen liikevaihto on alle 30000€/v, voi se myös saada huojennusta maksamistaan arvonlisäveroista (arvonlisäveron alarajahuojennus).

EU:n ALV:n vähimmäistaso on 15%

EU:n ALV-säännösten mukaan arvonlisäverokannan vähimmäistaso on 15%. Jäsenmaat voivat kuitenkin ottaa käyttöön yhden tai kaksi alennettua verokantaa. Näiden suuruus on vähintään 5%.

Näiden lisäksi maissa saa olla käytössä myös erityisiä verokantoja, mikäli nämä ovat olleet kyseisissä maissa käytössä 1.1.1991. Tällaisia erityisiä verokantoja ovat: poikkeuksellisen alhaiset verokannat, nollaverokannat ja siirtymäkauden verokannat.

Suomessa ALV käyttöön 1.6.1994: 22%

Suomessa arvonlisävero otettiin käyttöön 1.6.1994. Yleinen ALV-kanta oli tällöin 22%.

Alennettua 12% verokantaa sovellettiin elokuvanäytösten järjestämiseen sekä lääkkeiden ja kirjojen myyntiin.

Henkilökuljetukseen sovellettiin alennettua 9% verokantaa.

Yleisradion valtion radiorahastosta saadusta korvauksesta suoritettiin 5%:n arvonlisävero.

Majoitustilan ja käyntisataman käyttöoikeuden luovutukset olivat alkuun verottomia samoin kuin teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesituksetkin.

Verokantoja on korotettu ja laskettu vuosien varrella

Suomen tullessa 1995 alusta EU:n jäseneksi, yleinen 22%:n verokanta säilyi, mutta alennettuja verokantoja muutettiin.

12%:n alennettua verokantaa sovellettiin 1) ruokatarvikkeisiin, 2) rehuihin, 3) elokuvanäytöksiin, 4) liikuntapalveluihin, 5) kirjoihin.

6%:n alennettua verokantaa sovellettiin 1) henkilökuljetukseen, 2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttamiseen, 3) Yleisradion valtion radiorahastosta saamaan korvaukseen, 4) kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksuihin.

1.1.1998 tulivat käyttöön uudet alennetut ALV-kannat.

17%:n alennetun verokannan piiriin tulivat 1) ruokatarvikkeet ja 2) rehut.

8%:n alennetun verokannan piiriin tulivat 1) henkilökuljetus, 2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen, 3) liikuntapalvelut, 4) kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut, 5) Yleisradion valtion radiorahastosta saama korvaus sekä Ålands Radio och TV:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen televisiolupamaksuista, 6) lääkkeet, 7) kirjat.

Ruokatavaroiden ja rehun alennettu alvonlisäverokanta laski 1.10.2009 17%:sta 12%:iin.

1.7.2010 kaikkia verokantoja nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Yleinen verokanta nostettiin 22%:sta 23%:iin, ruokatarvikkeiden ja rehun kantaa nostettiin 12%:sta 13%:iin. 13%:n alennetun verokannan piiriin tulivat myös ravintola- ja ateriapalvelut, eli niiden verokanta siis laski 22%:sta.

8%:n alennetun verokannan palvelut ja tavarat nousivat 9%:n verokannan mukaisiksi.

Suomi oli 2007-2011 mukana EU:n kokeilussa, jossa joidenkin työvaltaisten palveluiden (parturit, kampaamot, suutarit) ALV-kantaa laskettiin alempaan alennettuun verokantaan. Kokeilun päätteeksi 2012 alusta nämä palvelut nostettiin takaisin yleiseen verokantaan.

Viimeisimmät muutokset arvonlisäveroon tapahtuivat 2013 alusta, jolloin kaikkia arvonlisäverokantoja korotettiin yhdellä prosentilla kutakin.

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

Tiina Teppala: Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 2006

Arvonlisäverolaki 1501/1993: Annettu 30.12.1993

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 1486/1994: Annettu 29.12.1994

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 1265/1997: Annettu 19.12.1997

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta 785/2008: Annettu 5.12.2008

Edilex: Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 706/2012: Annettu 30.11.2012

Vero.fi: Arvonlisäveroprosentit

Wikipedia: Arvonlisävero

EU:n ALV-säännöt

Vero.fi: Arvonlisäveroton liiketoiminta

Vero.fi: Liikevaihdoltaan pienen yrityksen arvonlisävero

Vero.fi: Arvonlisäveron alarajahuojennus

Julkaistu: 31.10.2022

Uusimmat samoilla tageilla varustetut:

Euroopassa on ALV - Yhdysvalloissa sales tax
Euroopassa tuotantoketjuun kuuluvat yritykset tilittävät kuluttajan maksaman ALV:n valtiolle suhteessa niiden arvonlisään. USA:n sales taxin taas tilittää kuluttajamyynnin tehnyt yritys kokonaisuudessaan. Sales tax maksetaan paikallisille toimijoille, ei valtiolle. Sales tax toimii kuin käänteinen ALV.

ALV on yksi kolmesta suuresta verolähteestä
ALV:n osuus kaikista veroista on 21,9%. ALV on tasavero, kuluttajan vero ja takaa laajan veropohjan.

Rakennusalan käännetty ALV
Aliurakoitsijalle kuuluvan ALV:n maksaminen vatiolle pyritään varmistamaan käännetyllä arvonlisäverolla.

Miksi arvonlisävero? - Kaupan esteet pois Euroopasta
Arvonlisäveron edeltäjän eli liikevaihtoveron ongelma oli veron maksaminen useampaan kertaan tuotantoketjussa. Näin oli myös Suomessa. Veron kertautuminen johtaa tuotteen verorasituksen vaikeaan arviointiin. Euroopan yhdentyessä oli pelkona, että mailla olisi tullien poistuttua houkutus tehdä tätä arviointia epäreilusti siten, että vientiä olisi tuettu ja tuontia rankaistu erilaisten rajamekanismien kautta.

Ulkomaankaupan ALV
Kansainvälisen yritysten välisen myynnin tavarakaupassa arvonlisävero on vain tuotaessa EU:n ulkopuolelta. Yritysten välisen myynnin palvelukaupassa EU-maahan on käännetty verovelvollisuus. Kun myydään palveluita kuluttajille muissa EU-maissa tai verkkokaupassa tavaroita muiden EU-maiden kuluttajille, on maakohtaisen ALV-rekisteröitymisen avuksi tullut One Stop Shop.