Käyttökate (EBITDA)

liikevoitto
+poistot
+arvonalentumiset
=käyttökate

käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Käyttökate lasketaan siten, että liikevoittoon lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökatteeseen ei sisällytetä yrityksen investointeja. Käyttökate on sama kuin EBITDA (eli Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization). EBITDA-muotoisessa kaavassa päädytään samaan lopputulokseen kutoen korko ja verot mukaan kaavaan.

Yrityksen taloudelliset tunnusluvut

liiketoiminnan laajuus
maksuvalmius

Current ratio

(vaihto-omaisuus
+lyhytaikaiset saamiset
+rahat ja pankkisaamiset
+rahoitusarvopaperit
) /lyhytaikainen vieras pääoma
x 100 %
=current ratio

current ratio = ( vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / lyhytaikainen vieras pääoma x 100 %

Current ratio kuvaa yrityksen maksuvalmiutta tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttökateprosentti

käyttökate
/liikevaihto
x 100 %
=käyttökateprosentti

käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto x 100 %

Käyttökateprosentti lasketaan jakamalla käyttökate liikevaihdolla. Käyttökateprosentti on sama asia kuin EBITDA margin.

Liikevoitto

liikevaihto
+liiketoiminnan muut tuotot
-liiketoiminnan kulut
-poistot
=liikevoitto

liikevoitto = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - liiketoiminnan kulut - poistot

Liikevoitto eli liiketulos lasketaan siten, että liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään liiketoiminnan kulut ja poistot. Jos tulokseksi saatu liiketulos on positiivinen, on kyseessä liikevoitto - jos taas negatiivinen, on kyseessä liiketappio. Liikevoitto on sama kuin EBIT (eli Earnings before interest and taxes). EBIT-muotoisessa kaavassa päädytään samaan lopputulokseen kutoen korko ja verot mukaan kaavaan.

Myyntikate

liikevaihto
-ainekulut
-ulkopuoliset palvelut
=myyntikate

myyntikate = liikevaihto - ainekulut - ulkopuoliset palvelut

Myyntikate lasketaan siten, että liikevaihdosta (eli myynnistä saaduista tuloista) vähennetään myytäviin tuotteisiin liittyvät muuttuvat kustannukset (ainekulut ja ulkopuoliset palvelut).

Mitkä sitten ovat näitä muuttuvia kustannuksia, jotka pitäisi ottaa huomioon? Esimerkiksi verkkokaupassa näitä ovat tuotteiden sisäänostohinta tai valmistuskustannukset. Mikäli myynnin kasvaminen kasvattaa kustannusta, on kyseessä muuttuva kustannus - joka siis tässä kaavassa pitäisi ottaa huomioon. Mikäli kyseinen kustannus taas ei muutu, on kyseessä kiinteä kustannus - jota siis ei tulisi ottaa huomioon. Myyntiprovisiota ei kuitenkaan lasketa mukaan myyntikatteeseen, vaikka se yleisesti kasvaa myynnin kasvaessa.
Myyntikate on sama asia kuin Gross profit.
Myyntikate mittarina sopii palvelujen myynnin sijaan paremmin tuotteiden myyntiin ja onkin enemmän käytössä kaupan alalla. Lisäksi se soveltuu hyvin myös yrityksen sisäiseksi mittariksi eri tuoteryhmiä vertaillessa.

Quick ratio

(lyhytaikaiset saamiset
+rahat ja pankkisaamiset
+rahoitusarvopaperit
) / (lyhytaikainen vieras pääoma
-lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut
)
x 100 %
=quick ratio

quick ratio = ( lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / ( lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut ) x 100 %

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kuvaa yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiutta. Tästä tunnusluvusta käytetään myös nimitystä "happotesti".

Liikevaihto

Liikevaihto muodostuu myynnistä saatavista tuotoista, joista on vähennetty arvonlisävero ja mahdolliset muut myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto on sama asia kuin "revenue". Liikevaihdon voi ajatella kuvaavan yrityksen liiketoiminnan kokoluokkaa. Se ei ole yrityksen kannattavuuden mittari.

Liikevoittoprosentti

liikevoitto
/liikevaihto
x 100 %
=liikevoittoprosentti

liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 100 %

Liikevoittoprosentti lasketaan jakamalla liikevoitto liikevaihdolla. Toki jos tulos on negatiivinen, on kyseessä liiketappioprosentti. Liikevoittoprosentti on sama asia kuin EBIT margin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, jotka eivät kuulu liikevaihtoon. Ne ovat tuottoja, jotka tulevat jostain muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta. Ne voivat olla esimerkiksi toiminnan saamia tukia tai vuokratuottoja, mikäli vuokraustoiminta ei kuulu yrityksen varsinaiseen toimintaan.

Myyntikateprosentti

myyntikate
/liikevaihto
x 100 %
=myyntikateprosentti

myyntikateprosentti = myyntikate / liikevaihto x 100 %

Myyntikateprosentti lasketaan jakamalla myyntikate liikevaihdolla. Myyntikateprosentti on sama asia kuin Gross profit margin.